DOPRAVA ZDARMA PRI NÁKUPE NAD 60€

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

pre kúpne zmluvy uzavierané na diaľku prostredníctvom e-shopu

www.prevasedeticky.sk

Článok 1

Všeobecné ustanovenie

Prevádzkovateľom e-shopu je Strong Groupe s.r.o. Jánošíkovo nábrežie 3581/5

03101 Liptovský Mikuláš, IČO: 51835517, ( ďalej len ,, predávajúci,, ).

Nákup tovaru

prostredníctvom e-shopu www.prevasedeticky.sk.sk môžu uskutočniť fyzické i

právnické osoby (ďalej len "kupujúci"). Dohľad vykonáva SOI:

Inšpektorát SOI pre Žilinský Kraj

Predmestská 1359/71, 010 01 Žilina

Odbor výkonu dozoru

Článok 2

Postup pri objednávaní

1. Kupujúci si môže cez e-shop objednať akýkoľvek tovar, pri ktorom je ikona "SKLADOM".

2. Prípadne pomocou operátorky na zákazníckej linke každý pracovný deň PO- PIA:

09:00 - 17:00 hodiny.

3. Po vybratí tovaru "vložením do košíka, kliknutím na ikonu„ ZOBRAZIŤ KOŠÍK“  ďalej kliknutím na "POKRAČOVAŤ DO KOšíKA". Po

zobrazení produktov v košíku je možné počet kusov upraviť pomocou ikony "+/-". V prípade, že nemáte

záujem pokračovať ďalej v nákupe, stlačíte ikonu „POKRAČOVAT“.

4. Vyplníte údaje potrebné na vytvorenie objednávky. Po vytvorení objednávky bude kupujúci informovaný e-mailovým

oznámením o prijatí objednávky.

4. V prípade, že kupujúci nebude informovaný e-mailovým oznámením o prijatí

objednávky, bola zle zadaná e-mailová adresa. Potvrdzujúci e-mail

o vytvorení objednávky už dodatočne nebude doručený. Doručenie potvrdenia

o prijatí objednávky NEZNAMENÁ uzavretie kúpnej zmluvy. V prípade nedoručenia

potvrdenia o vytvorení objednávky do 10 min., je potrebné kontaktovať telefonicky

našu zákaznícku linku PO-PIA: 09:00 - 17:00 hod., prípadne nasledujúci pracovný

deň.

5. Po doručení potvrdenia o prijatí objednávky dochádza k overeniu dostupnosti tovaru zo

strany predávajúceho a kúpna zmluva je uzavretá až záväzným akceptovaním

návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim telefonickým

potvrdením a následne e-mailom o tom, že tovar bol odoslaný kuriérskej službe.

Kupujúci v prípade nakupovania ako „súkromná osoba“ uvedie:

 

Kupujúci v prípade nakupovania ako „právnická osoba“ uvedie:

• Meno a Priezvisko,

• Fakturačnú adresu, prípadne adresu doručenia,

• Telefonický kontakt (nie je možné uvádzať telefónne číslo na pevnú linku),

• e-mailovú adresu

 

• aj Obchodné meno

• IČO, DIČ

• fakturačnú adresu, adresu doručenia

Článok 3

Cenové a platobné podmienky

1. Všetky ceny tovarov sú konečné, nie sme platcovia DPH. Všetky akciové ceny platia

do vypredania zásob, ak pri produkte nie je uvedené inak.

2. Tovar zasielame na dobierku alebo platbou vopred

bankovým prevodom.

 

4. Pri zvolení platby bankovým prevodom, bude po spracovaní objednávky na e-

mailovú adresu kupujúceho zaslaná predfaktúra k úhrade. Táto predfaktúra

neslúži ako ZÁRUČNÝ LIST.

 

5. Kupujúci bude informovaný, že platba bola uhradená formou e-mailu, prípadne

telefonicky a následne bude tovar odovzdaný kuriérskej spoločnosti.

Článok 4

Dodacie podmienky a náklady na dodanie tovar

 

1. Predávajúci dodá objednaný tovar kupujúcemu najneskôr do 30 dní od odoslania

objednávky. Ak nebolo dohodnuté doručenie iným spôsobom alebo v iný termín.

 

2. Ak tovar nie je fyzicky na sklade a dodanie by trvalo viac ako 30dní, predávajúci o tomto

informuje kupujúceho a tento má právo od objednávky odstúpiť.

K cene tovaru účtujeme poplatok za prepravu (tzn. poštovné, poplatok za dobierku a

náklady súvisiace s odoslaním zásielky).

Článok 5

Právo kupujúceho odstúpiť od zmluvy pri nákupe cez e-shop

POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD

ZMLUVY

1. Právo na odstúpenie od zmluvy

V prípade, ak tovar nakupujete v súvislosti s vašou podnikateľskou činnosťou,

o čom rozhoduje IČO uvedené na nákupnom doklade, právo na odstúpenie

zaniká. Obchodný zákonník túto možnosť neumožňuje.

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.

Kupujúci nemá právo rozbaliť výrobky zakúpene na eshope www.prevasedeticky.sk

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď zákazník alebo

zákazníkom určená tretia osoba, s výnimkou dopravcu, prevezme tovar a následne

odovzdá predajcovi

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí

odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným Vyhlásením (e-mailom) na adresu :

Mail : obchod@prevasedeticky.sk.sk

s uvedením Vášho mena a priezviska, Vašej adresy, čísla objednávky, dátumu

objednania a čísla účtu vo forme IBAN pre finančné vysporiadanie.

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení́

práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od

zmluvy.

Kuriérsku službu pre odobratie tovaru objednáva naša spoločnosť, kde cena

dopravy je odpočítaná z celkovej sumy objednávky.

Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po prijatí tovaru na našom

servisnom stredisku.

Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za príslušný tovar pred

tým, ako mu bol tovar od kupujúceho spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie a

pod. doručený.

 

Priame náklady na vrátenie tovaru znáša zákazník.

Zodpovednosť spotrebiteľa za škodu vzniknutú na vrátenom

tovare: Zodpovedáte za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku

zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy,

vlastností a funkčnosti tovaru.

V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je

použitý a je poškodený alebo neúplný, alebo hodnota predmetného tovaru je znížená

v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania

potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, má predávajúci voči

kupujúcemu nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia

tovaru do pôvodného stavu, resp. predávajúci má právo požadovať od kupujúceho

preplatenie zníženia hodnoty tovaru a kupujúci je o tejto skutočnosti upovedomený.

V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je

používaný, poškodený alebo neúplný, zaväzuje sa kupujúci uhradiť predávajúcemu

hodnotu, o ktorú sa znížila hodnota tovaru v skutočnej výške, náklady, ktoré vznikli

predávajúcemu v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu

kalkulované podľa cenníka pre pozáručný servis tovaru.

1. a)poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom

spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením

tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí

služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

2. b)predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru

vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného

spotrebiteľa,

3. c)predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu

4. d)predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nieje vhodné vrátiť z

dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný

obal bol po dodaní porušený, jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ

vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca

právo na odstúpenieod zmluvy.

Článok 6

Reklamačné podmienky

 

1. Kupujúci si tovar musí vizuálne skontrolovať IHNEĎ pri a po doručení tovaru-

najneskôr do 24 hod. od prevzatia tovaru. Má nárok tovar neprebrať, ak je na

transportnom obale viditeľné mechanické poškodenie zjavne spôsobené prepravou

alebo ak je objednávka neúplná. V takomto prípade je povinný spísať s

doručovateľom PROTOKOL O ŠKODE a kontaktovať nás formou emailu :

obchod@prevasedeticky.sk kde je potrebné uviesť:

 

- kópiu faktúry

- fotografie poškodenie tovaru

- fotografie obalu z každej strany

2. V prípade, že tovar bude prevzatý a kupujúci následne zistí mechanické

poškodenie, je takéto poškodenie potrebné nahlásiť do 24 hodín od prevzatia

zásielky. Pri nahlásení reklamácie na mechanické poškodenie je potrebné

mať aj originál balenie. V prípade, že kupujúci nepredloží fotografie originál

balenia a nenahlási reklamáciu na mechanické poškodenie do 24 hod. od

prevzatia zásielky, bude takáto reklamácia ZAMIETNUTÁ.

3. Záručná doba tovaru je 24 mesiacov.

4. Ak má tovar vady funkčnosti, prípadne mechanické, ktoré nie sú viditeľné pri

prvej kontrole vonkajšej časti tovaru, musí na ne kupujúci upozorniť bez

zbytočného odkladu.

5. Ak ide o vadu na funkčnosti, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby

bola bezplatne, v čas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez

zbytočného odkladu odstrániť, najneskôr do 30 dní od uplatnenia reklamácie.

6. V prípade, že sa po prevzatí tovaru kupujúcim vyskytnú v záručnej dobe chyby

tovaru, môže kupujúci uplatniť svoju reklamáciu. Pri výrobkoch, ktoré na svoje

fungovanie využívajú akumulátor, resp. rôzne druhy batérií, sa bežné

opotrebenie akumulátora, resp. batérie, nepovažuje za vadu tohto výrobku,

nakoľko ide o súčasti výrobkov, ktoré bežným používaním prirodzene strácajú

svoju životnosť.

7. Ak sa vada nedá odstrániť a bráni tomu,aby sa vec mohla riadne užívať,má

kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy ustúpiť. Platí aj ak

ide o odstrániteľné vady a však kupujúci pre opätovné vyskytnutie sa vady po

oprave nemôže vec riadne užívať.

8. Ak ide o neodstrániteľné vady, ktoré nespôsobujú nepoužiteľnosť tovaru, má

kupujúci právo na primeranú zľavu.

9. Kupujúci uplatňuje reklamáciu prostredníctvom diaľkovej komunikácie

(telefonicky alebo mailom). Na základe uplatnenej reklamácie je kupujúci

kontaktovaný predávajúcim a sú podané všetky informácie ohľadom postupu

pri riešení reklamácie.

Článok 7

Ochrana osobných údajov

Predávajúci sa pri spracúvaní osobných úradov riadi Zákonom č. 122/2013 Z.z. o

ochrane osobných údajov. Osobné údaje sú spracúvané len za účelom vyhotovenia

faktúry a dodania tovaru a sú chránené v zmysle zákona.